Doelstelling

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. is opgericht door de Provincie Limburg met als doel met leningen en garantiekapitaal investeringen te stimuleren op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie, de bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren in de Provincie Limburg.

Het fonds is bedoeld voor projecten voor of in de provincie Limburg. Het gaat daarbij om kansrijke projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan CO2-reductie door energiebesparing of duurzame energieopwekking, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest.. Het LEF beoogt een aanjagende rol te vervullen door dergelijke projecten op renderend revolverende wijze financieel te ondersteunen.

Aanjagen van duurzaamheid in Limburg

Het LEF kan enkel financiering verstrekken binnen haar doelstellingen. Het doel van het LEF is financieringen op renderend revolverende basis uit te zetten. Deze worden aangewend om kansrijke initiatieven van doelondernemingen te stimuleren die leiden tot energiebesparing, duurzame energieopwekking, het bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren voor en met name in de provincie Limburg. Als overkoepelende doelstelling geldt de reductie of besparing van broeikasgassen, het reduceren van tonnen afval of het reduceren van vierkante meters asbest.

Binnen een renderend revolverend rendementsrisicoprofiel van een financiering beoogt het LEF een aanjagende rol te vervullen.

Nevendoelstellingen

Het LEF formuleert daarnaast een aantal specifiek beoogde neveneffecten waaraan projecten kunnen bijdragen zoals de impact op de werkgelegenheid, lastenverlichting en de verbetering van het leefklimaat in Limburg.

Renderend revolverendheid

Het uitgangspunt van LEF is het streven naar renderend revolverendheid, dat wil zeggen dat de bij een doelonderneming uitgezette financiële middelen nominaal terugvloeien naar het LEF met een jaarlijks rendement ter grootte van ten minste de kosten die het fonds maakt plus een rendement voor haar aandeelhouder.

Dit renderend revolverende karakter impliceert onder meer dat:

  • geen sprake is van subsidie: het geld moet met voldoende rendement terugkomen;
  • de doelonderneming en betrokken initiatiefnemers voldoende solide en betrouwbaar zijn, ter beoordeling van het LEF: anders bestaat immers de kans dat het geld niet terug komt, of niet wordt besteed zoals bedoeld; en
  • een financiering beschikt over een gezond risico-rendementsprofiel: een hoger risico vergt een hoger rendement (risico-opslag).