Duurzame verwerking van lokale mest

Terramass start bouw met LEF financiering

Terramass is een gezamenlijk mestverwaardingsbedrijf van de familie Peters en de Limburgse firma Minovia.  Eind juni 2015 is Terramass gestart met de bouw van haar mestverwaardingsinstallatie. Dit is het eerste innovatieve bedrijf in Nederland waar 200.000 ton varkensmest wordt verwaard tot een hoogwaardige organische mestkorrel. Hiermee wordt een energiezuinige oplossing geboden voor het mestoverschot, dat acuut is in onder meer de Limburgse Peel. Want hoewel de installatie net over de grens in Odiliapeel komt te staan, is de mest voor een groot deel afkomstig van Limburgse boeren.

Door de grote inspanning van de familie Peters werden de benodigde vergunningen op 13 april van dit  jaar afgegeven zodat het project echt van start kon gaan. Het feit dat er geen bezwaren waren door de omwonenden laat zien dat de familie Peters in een zeer goede dialoog is met de omgeving en hen op een eerlijke en betrouwbare manier informeert.

De afgelopen maanden heeft Terramass gewerkt aan het contracteren van voldoende mest voor een gegarandeerde aanvoer van grondstof voor de komende 6 jaar. Daarnaast is de financiering succesvol afgerond in samenwerking met de Rabobank, het Mestinvesteringsfonds en het Limburgs Energie Fonds. Hierdoor kon enkele weken geleden de bouw van de innovatie valorisatiefabriek starten.

De techniek is een aaneenschakeling van innovatieve en zeer doordachte installaties die zodanig gekozen zijn dat zij aan een lage kostprijs en met de grootst mogelijke veiligheid voor mens en natuur kunnen werken. In het project Terramass wordt de aangevoerde mest via de volgende stappen verwerkt:

  • Mechanische scheiding van de mest;
  • Indampen van de dunne fractie in een gesloten systeem, produceert enkel distillatiewater dat nog eens apart wordt behandeld ter voorkoming van geur emissie.
  • Indrogen van de dikke fractie met een innovatieve Pulvering Air Dryer. Voordeel hiervan is dat er tot 7 keer minder ventilatielucht nodig is dan bij de gebruikelijke banddrogers.
  • Alle lucht wordt behandeld via geavanceerde luchtwassers.
  • Mengen van verschillende soorten mest in een totaal gesloten systeem om een product op maat te maken voor de eindgebruiker.
  • Verder indrogen met een Disk Dryer om een product te maken dat geschikt is om te korrelen.
  • Korrelen van de meststoffen
  • Verpakken van de meststoffen in zakken voor de eindgebruiker . De meeste korrels worden verpakt in zakken van 5, 10 tot 25 kg.

Het totale project Terramass is een heel belangrijk initiatief voor de omgeving maar ook een voorbeeldproject voor heel Nederland: door het verwaarden van 200.000 ton mest in de vorm van organische mestkorrels wordt er ca 720.000 kg fosfaat buiten de landbouw afgezet. Dit geeft een besparing van ca 20.000 ton CO2 in vergelijking met de normale manier van mestverwerking. Bovendien zal het project werkgelegenheid bieden aan circa 8 medewerkers. Doelstelling is dat het Terramass begin december operationeel is. Tot die tijd is de actuele informatie over Terramass hier te vinden.

“Dit is de tweede LEF financiering voor mestverwerking, en het zal zeker niet de laatste zijn. Het mestoverschot is nog steeds een omvangrijk probleem in Limburg , dus de behoefte aan innovatieve en kostenefficiënte oplossingen blijft groot. En kostenefficiënt mest verwerken is bovenal een zaak van energie-efficiënt te werk gaan. Dit betekent dat de goede projecten bij het LEF zeker aan het juist loket zijn” aldus Jan-Willem König, commercieel directeur van het Limburgs Energie Fonds.