Waarborg LEF doelen en ESG criteria

Het waarborgen van de LEF doelen en ESG-criteria

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. (hierna “LEF”) kwalificeert als een artikel 9-product (een product dat duurzame beleggingen tot doel heeft) in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation. LEF heeft duurzame beleggingen tot doel (zie Doelstelling), waarbij het in het bijzonder gaat om de reductie of besparing van broeikasgassen, stimulering van de circulaire economie, asbestsanering en, in bredere zin, bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs[1].

Duurzaamheidsrisico’s

Veel van de projecten die LEF financiert wordt door andere financiers te risicovol geacht, vanwege de innovatieve techniek of de fase (start-up of scale-up) waarin het project zich bevindt. Investeringen in dit soort type projecten gaat gepaard met bepaalde duurzaamheidsrisico’s die een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de investeringen. Derhalve wordt er tijdens het investeringsbeslissingsproces, onder meer, rekening gehouden met de te bepalen financieringstarieven, projectdiversificatie, impact criteria en uitsluitingscriteria.

Impact meten

Voor het meten van de voortgezette inspanning aangaande vermeden broeikasgassen kan LEF, vanwege de aard van de investeringen, geen gesuggereerde referentiebenchmark[2] gebruiken. LEF beoordeelt al haar financieringen door middel van een impact analyse (e.g. een CO2 analyse), al dan niet uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij, gedurende de looptijd van het project. Onafhankelijk en breed gedragen CO2-emissiefactoren worden toegepast voor het bepalen van de in totaal vermeden broeikasgassen per investering (i.e. carbon footprint), uitgedrukt als CO2-equivalent.

Tijdens de impactanalyse wordt onder andere rekening gehouden met het door LEF gehanteerde specifieke impactbeleid voor, onder meer, CO2, circulaire economie en asbest. Voor dit impactbeleid hanteert LEF een vooropgesteld criterium van een maximaal te besteden project-investeringsbedrag per ton CO2-reductie, afvalreductie of asbestsanering. Het investeren in kansrijke projecten levert eveneens een positieve sociale bijdrage aan de werkgelegenheid in en rondom Limburg.

Do no significant harm

LEF investeert in projecten betreffende energiebesparing, duurzame energieopwekking of de circulaire economie. LEF hanteert in haar beleggingsbeslissingsproces verschillende uitsluitingscriteria wat betreft ESG-indicatoren zoals: ontbossing, gebruik van schadelijke materialen, dwangarbeid, kinderarbeid, afvalbeleid, etc.

Governance

Tevens beoordeelt LEF tijdens het beleggingsbeslissingsproces het managementteam, het bedrijfsproces en de onderneming. Hierbij kijkt LEF onder andere naar sanctielijsten bedrijven en personen (dagelijks), track-records, KvK-registratie, integriteitstoetsing (e.g. KYC), interne controle, volledigheid van management en een technisch due diligence. Daarnaast wordt er ook na het verstrekken van de financiering getoetst of klanten compliant zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. De toetsing vindt plaats door middel van self-control (e.g. verklaringen van klant), expert-control (i.e. accountants en externe experts) en manager-control (i.e. LEF).

 

[1]https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

[2]EU-klimaattransitiebenchmark of een op de Akkoord van Parijs afgestemde EU-benchmark