30 miljoen extra voor energie en duurzaamheid in Limburg

 

 

 

Limburgs Energiefonds ontvangt financiële injectie van de European Investment Bank

Het Limburgs Energiefonds (LEF) heeft op 13 november 2017 30 miljoen euro ontvangen van de European Investment Bank (EIB). Hiermee gaat het fonds nog meer ontwikkelingen in energiebesparing, opwekking van duurzame energie, de circulaire economie en de sanering van asbest financieel stimuleren. De EIB maakt daarbij gebruik van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), beter bekend als het Junckerfonds. Het LEF is het eerste energiefonds in Nederland dat een dergelijke Europese investering ontvangt. Met deze nieuwe investering van het EIB groeit het LEF naar een totale omvang van 90 miljoen.

Philip Tan, juridisch directeur van het LEF, zegt trots en verheugd te zijn met het vertrouwen van de EIB. ‘’Met deze vergroting van het fonds kunnen we nog meer CO2-besparende initiatieven realiseren in de provincie Limburg. Daar zijn erg blij mee. Ik zie het als een bevestiging dat onze aanpak werkt en als extra stimulans om op deze weg door te gaan.’’

EIB-vicepresident Pim van Ballekom vult aan: “Kleine en lokale projecten zijn uitermate belangrijk voor het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, en deze zullen op steeds innovatievere manieren gefinancierd moeten worden. Dit betekent ook dat publiek geld meer in de vorm van leningen en garanties zal moeten worden gebruikt, in plaats van via subsidies. De strijd tegen klimaatverandering zou voor iedereen hoog op de agenda moeten staan en we zijn erg blij dat we, mede dankzij EFSI, LEF in dit initiatief kunnen steunen.”

Limburgs Energie Fonds: een succes
Het fonds is een succes, laat de provincie Limburg weten. Tot nu toe is geïnvesteerd in 27 projecten. Met eigen investeringen van circa 17 miljoen euro is LEF trots dat zij daarmee in totaal bijna 100 miljoen euro aan totale investeringen heeft gerealiseerd voor de Limburgse economie. Tot nu toe is zo’n 1,7 miljoen ton CO2 bespaard, de directe jaarlijkse uitstoot van ongeveer 212 duizend huishoudens. Zo’n 4 miljoen euro van de verstrekte leningen is inmiddels weer in het fonds gevloeid.

Daan Prevoo is gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid in Limburg: “Naast de positieve effecten voor het milieu, onze omgeving en de economie leveren de LEF-investeringen ook een substantiële bijdrage aan de arbeidsmarkt. Inmiddels hebben de projecten, gefinancierd met LEF-geld, honderden banen opgeleverd. Met de grote hoeveelheid aanvragen die nog in behandeling zijn, is dat een zeer veel belovend vooruitzicht!”

Meer middelen – meer impact
Dankzij de 30 miljoen extra middelen kan LEF nog meer impact realiseren voor de provincie Limburg: in de economie, in werkgelegenheid en vooral in duurzaamheid. Met een op haalbaarheid gewogen concrete pijplijn aan financieringen van ruim 60 miljoen euro komt het geld van EIB precies op tijd. De pijplijn varieert van infrastructurele projecten tot projecten in energiebesparing, van gebruik van biomassa en restwarmte tot energiebesparing in de industrie.

Soms heb je gewoon wat LEF nodig
Met als leus ‘Soms heb je gewoon wat LEF nodig’ zoekt het LEF de grens op tussen het nemen van risico en het in stand houden van het fondsvermogen. Het LEF gaat daarbij verder dan traditionele commerciële partijen zoals banken. Zo financiert het LEF daar waar banken nog niet (te risicovol, te weinig ‘track record’), of onvoldoende financieren: het LEF dicht het financieringsgat. Dit vergt gedegen kennis van zowel duurzame energie en circulaire economie, als van financieren. LEF mag alle financieringsinstrumenten inzetten: van participaties tot winstdelende of achtergestelde leningen tot ‘gewone’ senior leningen. Zo kan LEF telkens het beste instrument selecteren om het initiatief passend gefinancierd te krijgen.

Het LEF is een revolverend fonds. Dat betekent dat de uitgezette gelden uiteindelijk weer terugvloeien naar het fonds om weer opnieuw te worden ingezet. Zo is een vliegwiel gecreëerd waardoor financieel gezonde duurzame initiatieven niet langer op de plank blijven liggen. Tot op heden heeft LEF vooral kleine en middelgrote initiatieven ondersteund. Met de fondsvergroting kan het LEF ook grotere bedrijven en projecten een oplossing bieden: doorgaans kan het LEF duurzame projecten of bedrijven financieren tot een maximum van circa 10 miljoen euro per project. Vroeger kon het LEF niet meer dan 50% van de totale financieringsomvang financieren. Deze eis is inmiddels verruimd. Hierdoor kan het LEF nu ook een financieringsoplossing bieden waar banken het nog te vroeg vinden om in te stappen. Zolang de business case maar laat zien dat LEF terug betaald kan worden.

Jan-Willem König, commercieel directeur van het LEF: ‘’In het begin van het fonds lag onze focus echt op de energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hierbij kun je denken aan projecten voor isolatie en andere energiebesparende maatregelen van gebouwen. Of bijvoorbeeld geothermie, biomassa projecten, zonneprojecten en warmtenetten. Inmiddels komt er steeds meer aandacht voor bedrijven die zich bezighouden met het verminderen van afval en daarmee bijdragen aan de circulaire economie. We zien dat op dit terrein de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en er steeds meer initiatieven worden ontwikkeld. Samen met projecten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking, creëren we zo een goede mix aan CO2-besparende initiatieven.’’


————————————————————————————————————————————–

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Jan-Willem König via 06 12 61 03 92.

————————————————————————————————————————————–

Over het Limburgs Energiefonds (LEF)
De provincie Limburg heeft het Limburgs Energie Fonds in 2013 opgericht met inkomsten uit de verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Het Limburgs Energie Fonds (LEF) zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest. Dit zijn bijvoorbeeld projecten die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, asbest sanering, of een bijdrage aan de circulaire economie. Het LEF verstrekt projecten een deel van de benodigde financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Als revolverend fonds verstrekt het LEF geen subsidies: zo kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Bedrijven, VVEs, ziekenhuizen, sportcomplexen en scholen met een financieringsvraag op dit gebied zijn van harte welkom om contact op te nemen met het fonds. |

De motor achter het LEF is Finquiddity Vermogensbeheer. Zij zijn als beheerder van LEF verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Om ook met de fondsvergroting telkens weer het juiste maatwerk te kunnen leveren heeft Finquiddity Vermogensbeheer haar team versterkt met drie talentvolle financieringsspecialisten.

Over Finquiddity Vermogensbeheer
Finquiddity Vermogensbeheer staat voor het financieel mogelijk maken van maatschappelijke impact. Dit doen wij door private en publieke middelen te beheren, en zo financieringsoplossingen te ontwikkelen die ondernemers en andere initiatiefnemers in staat stellen om maatschappelijke, ecologische of sociale impact te realiseren.

Finquiddity Vermogensbeheer heeft ruime kennis en ervaring met het ontwikkelen van financiële producten en het structureren van financiële oplossingen. Finquiddity Vermogensbeheer onderscheidt zich daarbij met haar kennis van de innovatieve wereld van duurzame energie en circulaire economie. Finquiddity Vermogensbeheer kan en wil een proactieve rol spelen in het ontwikkelen, aanpassen of uitbouwen van financiële oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken met een complexe, risicovolle of uitdagende financieringsbehoefte.

Wij zijn er trots op dat we het Limburgs Energie Fonds samen met de provincie Limburg hebben mogen ontwikkelen tot een fonds waarmee een significante bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van regionale, nationale en internationale klimaatambities. En dit met een financieel rendement en financieringsstructuur die aantrekkelijk genoeg is om institutionele investeerders als de EIB mee te laten investeren. Hierdoor kunnen wij samen met de provincie Limburg een financiële oplossing bieden voor nog meer impactvolle projecten.

Over de Europese Investeringsbank (EIB)
De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten (Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder). De EIB maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor deugdelijke investeringen, om zo bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen. In 2016 maakte de EIB een recordbedrag van meer dan EUR 2,56 miljard aan goedkope leningen beschikbaar voor het financieren van Nederlandse projecten.