LEF financiert Bio Transitie Centrale (BTC) de Peel

Henk Willems, initiatiefnemer van BTC de Peel, is de samenwerking aangegaan met het van oorsprong Amerikaans bedrijf Blue Sphere. Blue Sphere is ervaren producent van biogas en heeft reeds operationele installaties in Amerika, Italië en Nederland. Door de krachten te bundelen wordt het voormalige Terramass in Odiliapeel nieuw leven in geblazen. Het project is opgesplitst in twee delen. Blue Sphere richt zich op het produceren van biogas door vergisting van de mest en BTC de Peel richt zich op het terugwinnen van natuurlijke mineralen. De mineralen moeten een alternatief bieden voor kunstmest. De verwerkingsinstallatie van BTC de Peel wordt door het Limburgs Energie Fonds gefinancierd.

Terugwinnen van mineralen en biogas

Met de Bio Transitie Centrale worden natuurlijke mineralen, organische stof en schoon water teruggewonnen uit de reststromen van veehouderij. De biogas die in de mest aanwezig is wordt onttrokken aan de inkomende stroom en wordt gebruikt in het verwerkingsproces zodat geen externe warmtebronnen nodig zijn. Het proces is gericht op het behoud van mineralen en het verkleinen van het volume. De verwerkingsinstallatie zal 200.000 ton varkensmest opwerken. Dit lijkt veel, toch is dit slechts ca. 3,5% van de jaarlijks geproduceerde mest in de zuidelijke regio.

Met het project wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de veehouderij. De mestoverschotten worden opgewekt tot, onder andere, bodemverbeteraar. Het voordeel van deze bodemverbeteraar ten opzichte van kunstmest is dat de werkbare stoffen gecombineerd zijn met organische materiaal. Als gevolg hiervan is dat de werkbare stof langer in de grond aanwezig is en er in totaal minder werkbare stof in de grond nodig is, hetgeen een positief effect heeft op de bodemkwaliteit en bodemgesteldheid. Met de verwerking wordt de basis gelegd voor het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest in een regionale mineralenkringloop. Het schone water wordt teruggegeven aan de natuur door het in te leiden op het oppervlaktewater.

Initiatiefnemer

Henk Willems is initiatiefnemer van het project. Samen met zijn vader exploiteert hij een mestverwerkingsbedrijf in America, Agro America. Daarnaast is Henk (mede) directeur van VP-systems, de leverancier van de mestverwerkingsapparatuur

Ondernemer Henk Willems over het project: “We streven ernaar om de mineralen te behouden en op te werken tot waardevolle producten, die het gebruik van fossiele kunstmest blijvend vervangen”

Jan-Willem König van het Limburgs Energie Fonds over het project: “LEF financiert hier een oplossing voor een regionaal mestoverschot met behoudt van de natuurlijke mineralen, organische stof en schoon water. Het project levert een belangrijke stap voorwaarts richting het realiseren van regionale kringlooplandbouw. LEF draagt hier dan ook graag aan bij.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. Omdat het LEF geen subsidie verstrekt, is het een revolverend fonds: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).