Mestac bouwt Biopark De Peel

Mestac bouwt Biopark De Peel dankzij LEF

Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zover: de bouw van mestverwerking Merensteyn op Biopark De Peel in Ysselsteyn gaat van start. Het bestuur van mestproducentencoöperatie Mestac, initiatiefnemer van dit project, is verheugd dat deze nieuwe stap nu gezet kan worden. Hierdoor kunnen participerende veehouders er in 2016 zeker van zijn dat hun mestoverschotten worden verwerkt tot waardevolle producten. Begin 2016 zal de aanvoer van mest naar Merensteyn op gang kunnen komen. De mestverwerkingsinstallatie zal vanaf 1 maart volledig operationeel zijn.

Aanleiding Biopark De Peel
Vanuit de veehouderij en met name vanuit de leden van Mestac bestaat al langere tijd de behoefte om van mest producten met meerwaarde te maken. Met het verwerken van mest wordt de basis gelegd voor het hergebruik van mineralen uit dierlijke mest. Daarnaast is het mogelijk om op die manier de regionale mineralenkringloop sluitend te maken.

In de regio Venray zijn meerdere grotere veehouderijbedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn verplicht een deel van hun mest te verwerken. Een verwerkingslocatie nabij deze bedrijven heeft daarom de voorkeur. Zo zijn de transportkosten te beperken. Mestac biedt een concept van mestverwerking aan voor en door veehouders. Veehouders participeren in Biopark De Peel doordat zij bestuurlijk en financieel betrokken zijn bij het initiatief.

Initiatiefnemer
Initiatiefnemer van dit mestverwerkingsproject is Mestac U.A. Mestac is een in 1989 opgerichte producentencoöperatie met ruim 400 aangesloten leden. Mestac richt zich op de afzet van het niet-plaatsbare mestoverschot van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze samen een toonaangevende partij in de mestmarkt zijn. Het betreft hier overwegend veehouders uit de Noord-Brabant, Zuidelijk Gelderland en Noord-Limburg. Naast de afzet van niet-plaatsbare mest is Mestac actief in het verwaarden van spuiwater uit chemische luchtwassers en de afzet van producten uit lokale mestverwerkingsinstallaties. Meer informatie over Mestac is hier te vinden.

Participatie
Het mestverwerkingconcept van Mestac is bedoeld voor veehouders uit de regio Venray. Door middel van inleggelden gaan de veehouders financieel participeren in Merensteyn. De deelnemers mogen meebeslissen over de exploitatie van de mestverwerkinginstallatie.

Met de betaling van het inleggeld krijgt de veehouder of leverancier van mest gedurende 7 jaar het leveringsrecht bij Merensteyn. Hiermee voldoen deelnemers aan de wettelijk verplichting om een deel van hun mestoverschot te (laten) verwerken.

Mineralenverwerking
In de installatie van Merensteyn wordt jaarlijks 100.000 ton varkensmest verwerkt tot een exporteerbare organische mineralenfractie en water. Dit schone water geven we terug aan de natuur door het in te leiden in het oppervlaktewater. De organische stof en mineralen worden na hygiënisatie geëxporteerd als een organisch minerale meststof. Voor dit waardevolle product zijn in zowel Frankrijk als Duitsland goede afzetmogelijkheden. Merensteyn maakt gebruik van de ervaringen die door het bedrijf Greenpoint Systems zijn opgedaan bij mestverwerker Kumac in Deurne. Bijzonder bij Merensteyn is de inzet van een innovatieve techniek uit Oostenrijk. Deze techniek kan mineralen van de vloeibare fractie afscheiden, middels adsorptie.

Financiering bedrijfsplan
Wat betreft de financiering is het uitgangspunt dat veehouders een deel van de investering voor hun rekening nemen. Door geld in te leggen, verwerven de mestproducenten leveringsrechten wat tevens ook een leveringsplicht inhoud. Dit is nodig om de continuïteit van de verwerking over een periode van minimaal 7 jaar veilig te stellen. Daar staat tegenover dat Mestac de deelnemende veehouders een gegarandeerde mestafzet biedt. Dit past prima in het nationale mestbeleid. Naast de veehouders hebben Rabobank Horst-Venray, het Limburgs Energie Fonds en het Mestinvesteringsfonds bijgedragen aan de financiering van dit project.

Planning
De officiële start van het project vond op 26 augustus plaats. Medio november is de verwerkingshal gereed en kan de bouw van de verwerkingsinstallatie beginnen. In januari 2016 zal de eerste varkensdrijfmest worden aangevoerd. In januari en februari wordt proef gedraaid zodat we vanaf 1 maart 2016 volledig operationeel kunnen zijn.

Limburgs Energie Fonds
 “De coöperatieve gedachte die achter Biopark De Peel zit maakt dit project uniek. Het is alle deelnemers duidelijk dat mest een collectief probleem is waarvoor ook een collectieve oplossing moet komen. Het LEF draagt hieraan graag haar steentje bij. Ook omdat de productie van organische meststoffen minder milieubelastend is dan fossiele meststoffen zoals gewonnen uit fosfaatmijnen. Door mestverwerking wordt zo de kringloop gesloten en energie bespaard. ” aldus Jan-Willem König, commercieel directeur van het Limburgs Energie Fonds.